CONVEYOR BELTS

CONVEYOR BELTS
Depending on the purpose, conveyor belts are manufactured in several quality ranges of which the most used are:

Textile conveyor belts – from 2 to 5 textile reinforcement layers, cut or closed edges on the end, EP or EPP quality, up to 3.200 mm width, which are most commonly used in construction industry, quarries, cement plants, ports, steel mills, process industry.

Temperature resistant conveyor belts - with integrated insulating layer for temperature control have proven their long life even with transported materials of the highest temperatures. This innovative solution reduces the transported material temperature during transport up to 400C. High melting points of glass or basalt fibres (SV/BV) which the reinforcement layers are made of protect the belt during incandescent material transport. .
The same conveyor belt design is possible in fire, oil and chemical resistant versions.

Conveyor belts with steel cables ensure maximum material transport efficiency even in extreme conditions. Robust design guarantees high strength, maximum transport capacity and impact resistance with very little maintenance.
Steel cables of ST 500-ST 10.000 are used, belt width up to 6.400 mm, fire-resistant and antistatic belt resistant to wear, corrosion and chemicals. .

Conveyor belts for specific purposes – such as vehicle belts, food industry, wood industry, elevator belts for lifting in the cement and food industry, conveyor belts for ski resorts, conveyor belts for amphibious vehicles.
OleumFlex brosura – engl – sa certifikatom.indd
OleumFlex brosura – engl – sa certifikatom.indd

CINTASA – CONVEYING SOLUTIONS
The company CINTASA, SA from Spain offers a wide range of products in the conveying systems field since 1973. All conveying systems are manufactured using their own technology and adapted to the needs of each client who is offered the best solution for each request.

The main activity of CINTASA, SA is engineering, construction, manufacture and installation of conveying systems (conveyors) for operation, transport and storing different types of material. A wide range of conveyors is based on drive systems such as: belts, rollers, chains, metal plates, buckets, etc. In addition, CINTASA manufactures various auxiliary elements for plants, such as: galleries, silos, tanks, various constructions, etc.

Different types of conveyors, such as

  • conveyors with tubular frames (types TTL and TTR)
  • conveyors with lattice frames (types TUL and TCL)
  • conveyors with bent sheet metal frames (types TUC and TCP)
  • conveyors for material operation (types TCC and TCR with rolers)
  • elevator conveyors (types TEB and TEC)
are used in all industries: cement plants, chemical and food processing, asphalt and gravel plants, sugar factories, steel mills and iron mills, mines, processing industry, oil refineries, waste industry and many others.
cintasa01
cintasa2


transportne trake

transportne trake

TRANSPORTNE TRAKE
Ovisno o namjeni, proizvode se u više kvaliteta od kojih najčešću primjenu imaju:

Tekstilne transportne trake – sa 2 do 5 tekstilnih slojeva za ojačanje, rezanim ili zatvorenim rubovima na krajevima, kvalitete EP ili EPP, u širinama do 3.200 mm, koje se najčešće primjenjuju u građevinskoj industriji, kamenolomima, cementarama, lukama, željezarama, procesnoj industriji.

Temperaturno otporne – s ugrađenim izolacijskim slojem za temperaturnu kontrolu dokazale su dug vijek trajanja čak i s najvišim temepraturama transportiranog materijala. Ovo inovativno rješenje smanjuje temperaturu transportiranog materijala pri prijenosu na traku i do 400C. Visoko talište stakla ili bazalt vlakana (SV/BV) od kojih su izrađeni slojevi za ojačanje štite traku prilikom transporta užarenog materijala.
Ista konstrukcija transportne trake izvediva je u varijanti vatrootporne, uljno i kemijski otporne.

S čeličnom užadi osiguravaju maksimalnu učinkovitost prenošenja materijala čak i u ekstremnim uvjetima. Robustan dizajn jamči visoku čvrstoću, maksimalan kapacitet prenošenja i otpornost na udarce, uz vrlo malo održavanje.
Koriste se čelična užad čvrstoće ST 500-ST 10.000, širine trake do 6.400 mm, vatrootporna i antistatička traka otporna na trošenje, koroziju i kemikalije.

Transportne trake za specijalne namjene – kao što su trake za vozila, za prehrambenu industriju, za drvnu industriju, elevatorske trake za podizanje u cementnoj i prehrambenoj industriji, transportne trake na skijalištima, transportne trake za amfibijska vozila.O + P

CINTASA – TRANSPORTNI SISTEMI

Tvrtka CINTASA SA iz Španjolske ima široku paletu proizvoda u području transportnih sustava još od 1973. godine.Svi transporteri izrađeni su vlastitom tehnologijom i prilagođeni potrebama svakog klijenta kojemu je ponuđeno najbolje rješenje za svaki zahtjev.
transportne trake
Osnovna djelatnost CINTASA, SA je inženjering, konstrukcija, proizvodnja i ugradnja transportnih sustava (transportera) za rukovanje, prijevoz i skladištenje različitih vrsta materijala.Širok asortiman transportera temelji se na pogonskim sustavima, kao što su: remenje, valjci, lanci, metalne ploče, kante, itd. Osim toga, CINTASA proizvodi različite pomoćne elemente u postrojenjima, kao što su: galerije, silosi, spremnici, različite konstrukcije, itd.

Razni tipovi transportera, poput

  • transportera sa cijevnim okvirima (tipovi TTL i TTR)
  • transporteri sa rešetkastim okvirima (tipovi TUL i TCL)
  • transporteri sa okvirima od savijenog lima (tipovi TUC i TCP)
  • transporteri za rukovanje materijalom (tipovi TCC i TCR sa valjcima)
  • transporteri elevatori (tipovi TEB i TEC)

nalaze svoju primjenu u svim granama industrije: cementarama, kemijska i prehrambena industrija, asfaltne baze i šljunčare, tvornice šećera, čeličane i željezare, rudnici, prerađivačka industrija, rafinerije nafte, industrija otpada i mnoge druge.
transportne trake